Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»i AANDEN LEZER.

voor geheel de Samenleeving, en door werkfaain^ heid en verdienden geluk en genoegen te bewerken en te doen fmaaken.

Indien deze thans uitgegeevene Redevoeringen, bij het leezen derzelve, aan de bereiking van dit oogmerk nog iets meerder mogten kunnen toebrengen, en de aart dezes Genootfchaps ook hierdoor nader bekend wordende, het zelve zich eenen beflendigen aanwinst van aanzienlijke en bekwaame Leden moge voorfpellen en belooven , zal ik zulk eene vervulling mijner hartelijke wenfehen, voor een genoegen reekenen , 't welk ik boven allen lof en dankbetuigingen waardeere.

A. B O N N.

Den 25 Maart 1790.

Bladz, 42. reg. j8. zestiende leest vijftiende.

Sluiten