Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 REDEVOERING.

liever alleenlijk aan den drempel daarvan ftil te ftaan, bij de Lotgevallen, van tijd tot tijd aan de Tekenende Kunften overgekomen, en bij de merkwaardige omftandigheeden, die daar toe aanleiding gaven.

De aart en inrichting dezer Maatfchappij, en het onderling verband van dcrzelver onderfcheidene en famenwerkende Huishoudingen, fcheenen mij toe te veroorloven, in deze oogenbhkken DE VOORDEELIGE SAMENWOONING EN ONDERLINGE BETREKKING DER TEKENKUNST MET ANDERE KUNSTEN EN WEETENSCHAPPEN tot een onderwerp mijner verhandeling te neemen ; waar in ik voorheb dezelve, zo kort als mogelijk, te fchetfen, en ons van de waarheid cn waarde daar van op nieuw te overtuigen, met dezelve op dit Gcnootfchap toetepasfen : waartoe ik, mij met uwe aanmoedigende toegevendheid vleijende, uwe aandagt noodige.

Daar ik mij ondertusfehen hierbij herinnere, dat ik, in dic° uur, meer voor eene vergadering van Kunstenaars en Kunstvrienden, dan wel voor eenen kring van Wijsgeeren , het woord voere, zij het mij geöorlofd, in het

eer-

Sluiten