Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46 REDEVOERING.

Frankrijk ondervondt het eerst de voordeelen van zulk eene inftelling, die de grootfte Meesters aankweekte, waar van de fchrandere testelin (*) ons den voorbeeldigen arbeid, in zijne Redevoeringen en Verantwoordingen aan den grooten colbert, heeft ieeren kennen. Parijs werdt toen een tweede Rome, en wie Uwer, M. R, in deze kunften ervaren, herrinnert zich hier bij niet de verdienden van eenen vouët, le sueur, poussin en co ij pel, maar ook van den uitmuntenden l e b r u n , aan wien de gelaatkundige Tekenkunst zo veel heeft te danken. En wie zoude 'eraan kunnen cn willen twijffelen, dat, behalven eene buitengewoone befcherming, eene loflijke naijver der Geleerden en Kunftenaars tot den bloei der Tekenende Kunften veel toebragt, en de Dichtkunst vooral, door de fchoonfte heldenftukken ten Toneele te voeren , ook het Tekenend kunstvermogen ter navolging uitlokte: waarbij een racine en corneille te wel in ftaat waren, om edel. aartige gevoelens, en fmaak voor het groote, edele en fchoone inteboezemen ; terwijl een molière denationaale leevendigheid en verbeeldingskracht opwekte. En-

(*) testelin Sentimens des plus habiles peintres &c Paris 1696. folio.

Sluiten