Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. 6t

Dewijl ondertusfchen de Ontleedkunde verdient de fakkel der Tekenende Kunften, gelijk die der Genees- en Heelkunst, genoemd te worden : zal ik het mij tot geen geringe eere rekenen, ook uwe kunstöeffeningen daarmede te mogen voorlichten.

De Zang- en Speeltuigkunften eindelijk zullen, in haare luisterrijke Gehoorzaal, ook uwen door kunstarbeid vermoeiden geest, zo wel als dien der Wijsgeeren , Letterkundigen, Dichters en Handelaaren, weeklijks vervrolijken, om U uwe werkfaamheeden met nieuwen lust te doen hervatten.

Dan , M. H., mogten ook de Schilder- en Beeldhouwkunjlen, met haaren toeftel, en reeds vervaardigde Meesterftukken, de Tekenkunst naar het thans ontfloten Oeffenfchool verzeilen, of ten eenigen tijde volgen!

Mogt de daaraan grenzende Kunstzaal, eer. lang voltooid, eene bewaarplaats worden niet alleen der werken van andere groote Meesters , uit kunstliefde aan deze Maatfchappij gefchonken; maar ook van die van zo veele bekwaame Kunftenaars, als zich onder U bevinden !

Mogt

Sluiten