Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50 REDEVOERING,

of, indien hij anders vatbaar is, om ook in de zedelijke waercld orde en bertemming als fchcppingsöogmerken te erkennen, en daar uit tot het beftaan en den wil van dien zelfden god, dien hem de Natuur predikt, te befluiten; of hij moet zich door eene drift bezield gevoelen, om ook aldaar, zo wel als in het ftoflijk Heelal , de wegen van Wijsheid en Goedheid naatefpooren, zijne pligten te leeren kennen , en met bereidwilligheid tot derzelver vervulling gedreven te worden; waar bij zijn Zedelijk gevoel, als een redenlijke Natuurdrift, en het Geweeten, aan zijnen boezem alleen eigen, hem ten prikkel worden, om zich zo wel der deugd als der kennis toetewijden, en onder voorlichting eener beetere Zedekunde, dan die der Heidenen, zijn tijdelijk en eeuwig geluk te behartigen,

Zoude ik kunnen of durven twijffelen , M. H., of Gij, als Leden dezer Maatfchappij, en onder zulk eene Zinfpreuk vereenigd , met mij in zulk een verband van Kennis en Deugd, en tevens van Geluk en Verdienden zoudt willen toeftemmen : of zoude men daarentegen moeten gelooven, dat het bedoeld geluk hier niet anders dan zinnelijke genoegens en tijdkorting, verdienjlen niet dan ijdele

ver-

Sluiten