Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52 REDEVOERING.

dommeri, die zo vaak tot trotschheid, waan, liefdeloosheid en verkwisting doen neigen; maar de vlijtige navolging van voorouderlijke deugden , kundigheeden en werkfaamheid, die altoos, vooral in ons Vaderland, in vroegere dagen welvaart , zegen en genoegen aanbragten , ook nog aanfpraak kunnen doen maaken op de agting onzer tijdgenooten en naakomelingen ; welk eene drangreden wordt dit niet voor alle de Leden dezer Maat. fchappij, om inzonderheid dezen nutbedoelenden Schouwburg , vóór alle anderen , vlijtig te bezoeken!

Gelukkige! driewerf gelukkige Maatfchappij f indien wij allen , als waardige Leden, uwen waaren toem , de bevordering van het algemeen geluk, niet minder dan uwe voortduuring, door onze werkfaamheeden zowel , als door onze wenfehen en onderfteuning, fchraagen cn behartigen!

Gelukkige! driewerf gelukkige Leden van dit Genootfchap, en inzonderheid van dit Departement ! indien Gij zulke prijswaardige oogmerken bereikt, en in dien roem, waar toe Gij hier het uwetoebragt, deelende, uwe geöorlofde Eigenliefde en aanmoedigende Eerzucht,

Sluiten