Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan

DE BURGERS

Mr. G. /. Gales, C. J. Temminck, C. van Lennep, JV. H. Homeer, P. N. Arntzmius, H. Costerus, M. van Ommeren, E. E. Burgkly Glimmer,

die mede als rechters

op den 26 November 1795.

HAR MEN ALFKENS

beoordeeld hebben.

burgers!

*/4an wien zouden wij beter dezen arbeid kunnen toewijden dan aan U; daar velen uwer hunne denkbeelden over het ontzettend geval door ons behandeld, ons mededeelden, toen zij Rechters waren over den vermoedelijk ken kindermoor der, die eindelijk door uwe zo rechtskundige als wijsgeerige en der menschheid verterende uitbraak aan het fchavot en den dood ontrukt werdt.

Aan wien beter dan aan U; die met ons zulk een geruimen tijd in de hachelijk/Ie tijd/lippen der Bataaffche Omwenteling, bij de groot/ie Gemeente van ons gemeenebest, den evenaar des rechts in vaste handen Meldt; en veiligheid van perfoonen en eigendommen, zo dikwerf met gevaar uw es levens en ten koste uwer gezondheid, hielpt verzekeren; die , in weerwil van onderfcheiden ftaatkundige begrippen, met ons altijd éénjlemmig dacht over alle de groote onderwerpen,die zich in den groot en kring van onze werkzaamheid en verplichting opdeeden , én in uwe verfchillende betrekkingen , geen ander rieht* 3 fnoer

Sluiten