Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voortreflijk befchrijft cicero, dereden van deze ftraf, welke plaats wij wel de moeite waardig hebben geoordeeld, vertaald aan onze lezeren medetedeelen: „ Welke eene verhevene wijsheid, rechters 1" dus begint hij: „ Zou men nief kunnen zeggen, dat zij zulk een mensch, zijn geheel beitaan ontnemen, wien zij alle Hoofdftoffen (Ekmenten) weigeren, ten einde hij, die hem om! bracht, van wien hij het leven ontving, alle die zaaken zou derven, waaruit alles gezegd wordt, geboren te zijn; zij wilden hem de wilde dieren niet voorwerpen, opdat deze dieren, die zulk een booswicht aanraakten, niet nog woester zouden worden; noch hem bloot in de rivier werpen, opdat hij het water niet zoude bezoedelen, waarmede andere zaaken, die ontheiligd zijn, weder gezuiverd worden. Er is niets zoo gemeen, waarvan zij hem eenig deel hebben overgelaten; want wat is er gemeener, dan de lucht voor de levende, de aarde voor de doode, het water voor de drijvende , het ftrand voor de uitgeworpene ligchaamen? Zij leven dus, als zij kunnen, zonder dat zij in de lucht adem haaien; zoo fterven .zij, dat de aarde nooit hunne beenderen aanraakt, zij worden dus in de rivier gefmeten, dat zij nooit kunnen affpoelen; zij worden dus weggeworpen, C 3 dat

Sluiten