Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongeffeld van ziel en ligchaam geweest is. — Zodat wij thans onze aandacht zullen vestigen op het tweede gedeelte van ons onderzoek ; hoedanig , naamlijk , zijne zielsgefteldheid was, op het oogenblik, dat hij zijne Kinderen ombracht, en wij twijfelen niet, of uit deze befchouwing zal ten klaarden blijken, dat zijne ziel op dat oogenblik, in zulk eenen toeftand was, die zijne zedelijke vrijheid, zoo niet geheel weggenomen ^ ten minden geweldig verminderd, en verzwakt hadt. Want uit alle omdandigheden, en uit den toedracht der zaake, zal het boven allen tegenfpraak moeten zijn, dat hij, of in eene hevige ontroering der ziel , of in eene vlaag van melancholie , zijne Kinderen heeft omgebracht, welke zielsziekten, hoewel verfchillend, nogthans daarin overéénkomen, dat zij den mensch buiten zich zei ven vervoeren, zijne reden doen zwijgen, en hem zijne zinnen minder magtig maaken.

Dat nu h. alfkens, door één van beiden, bp dat oogenblik aangedaan was, en het gevolg daarvan moest zijn het verlies zijner zedelijke vrijheid , waardoor hem deze daad, niet moraliter (zedelijk) kan worden toegefchreven, zullen wij, gelijk wij vertrouwen,ineen heller daglicht dellen, door deze twee onderfcheidene zielsziekten in overweging te nemen, en te doen zien, dat de Criteria

Sluiten