Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

het leven te brengen: dan het denkbeeld der Eeuwigheid, zijn Godsdienftig begrip, dat voor hem dan geene Zaligheid zoude wezen, verdringt deze gedachten, en maakt plaats voor een ander nog verfchriklijker uiterfte.

De kenmerken van eene hevig ontroerde ziel in overweging genomen, en daarmede de omftandigheden der zaak, en den toeftand van den geest van h. alfkens, op het oogenblik, dat hij de daad volbracht, vergeleken hebbende, twijfelen wij niet, of ieder zal hierin eene juiste over-éénflemming vinden, en deze gevolgtrekking, welke Wij daaruit afleiden, allezints rechtmaatig keuren; dat zijne ziel op dat oogenblik niet zedelijk vrij was; want te voren betoogd hebbende, dat' er in •de ziel geene zedelijke vrijheid beftaat, wanneer dezelve door hevige aandoeningen belet wordt, zich bezig te houden, met de goede of Jcwaade gevolgen der daad, daar dit inwendige beletzelen zijn, welke de ziel in haare werking verhinderen, en niet toelaaten, dat zij eene onderfcheidene kennis van de gevolgen kan verkrijgen, ten einde overéénkomfiig die kennis te handelen, zoo volgt, dat de ziel van h. alfkens, door de hevigheid der hartstogt ontroerd, buiten eenig vermogen, om op eene geregelde wijze te kunnen denken, en D 4 bui-

Sluiten