Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ 6x - •

van kundige mannen (*), iemand niets kan ten laste leggen, die of geheel zinneloos, of die in een zeker geval door eene krankheid, of eend. onverwachte gebeurenis van zijne zinnen voor een gedeelte beroofd is, fchoon hij in andere gevallen het gebruik van zijn verftand behoudt; hoe zal men dan een melancholiek perfoon, eene daad, welke hij in eene vlaag dezer ziekte begaat, kunnen toerekenen, daar hij ongetwijfeld, zoo niet geheel, ten minften voor een gedeelte, hetzij door eene krankheid, of door eene toevallige gebeurenis van zijne zinnen beroofd is? De voornaame reden immers, waarop dit gevoelen berust, en welke voor melancholieken even fterk plijt, is daarin gelegen, dat zulke perfoonen , geene zedelijke vrijheid hebben, en als het ware, onwillekeurig en gedwongen handelen.

Met deze geneeskundige waarnemingen nu vergelijkende den toeftandvan h. alfkens, zal het ons, vertrouwen wij, blijken, dat deze daad door hem, zoo niet in eene hevige ontroering der ziel, (perturbatio animi) zeer zeker in eene zeer iïerke vlaag van melancholie is begaan.

Zijn ligchaamsgefteldheid was, gelijk wij reeds

aan»

O Zie, onder anderen, Muller veel hoofd, veelzinn-, 11. D. 5de Overweg, pag. 69.

Sluiten