Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

razernij of onzinnigheid voortbrengt, op het oogenblik, dat deze daad werdt uitgevoerd, plaats vondt, dan wanneer men eene juiste overéénkomst daarftelt, tusfchen de gewoone kenmerken van die, zielsziekten, en tusfchen die tekenen, welke zich op het oogenblik, dat alfkens, deze vreeslijke daad volvoerde, in hem voordoen, en zich zoo duidlijk vertoonen. Wijders, of men meer ten bewijze hiervan kan bijbrengen, dan een getuigenis van geneeskundigen welke verklaaren, dat zijn geitel zwaarmoedig en oploopend is, en zijne zielsgefteldheid dusdanig, dat dezelve bij verrasfchende om* ftandigheden, gelijk wij hier gevonden hebben, zoo ©ntfteld kon worden, dat hij dan zijne zinnen minder magtig was. Welk getuigenis in zulke twijfelachtige gevallen, de beste maatftaf is, waarnaa een rechter zich gedragen kan, en alle geloof verdient (*), Wij vertrouwen dus betoogd te hebben, dat alfkens niet zedelijk vrij was, en hem dus deze daad niet zedelijk kan worden toegerekend. Wanneer de uitvoering het befluit niet daadlijk gevolgd was, wanneer er, tusfchen het ombrengen van die beiden Kinderen, tijd was verloopen, wanneer hij eenig ander denkbeeld, dan dat eenige

over-

<*) Zie Boêhtner nd Carpzov. Part, 3. f£ 145, Qbf, a in fin.

Sluiten