Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ heid van den wil onderdrukt! waarom ik dan ook", 'zegt hij eindlijk, „ noch door de bekentenis,noch „ door bezwaarendcomftandigheden, bewogen zou '„ worden, om voor het medelijden doof te blij ven, „. hetwelk, zoo het ooit eenigen invloed op het hart „ van eenen rechter mag hebben , dan zeer zeker „ eenig gehoor gegeven mag worden; Het is dus „ beter, zulk iemand, op dat hij noch zich zei ven, „ noch anderen eenig ongeluk veroorzaake, m zeke„ re bewaaring te ftellen, en zijn ligchaam en ziel „ aan geneeskundigen aantebevelen, dan op ftraf te „ denken." (*) Op eene andere plaats (f)laat zich deze fchrijver over dit zelfde onderwerp nog na. druklijker hooren: „ wie zou in zulk een geval" zegt hij daar, „ den letter der wet willen volgen? voor zeker 1 dit zou wreedheid , en geenzints rechtvaardigheid, noch billijkheid zijn."

De rechtsgeleerde carpzovius (§) is nogthans van een tegengefteld begrip, aan de mclan-

cho-

(*) Hier geeft deze rechtsgeleerden ook op de wijze, hoedanig men het best in die geva'len, al te groote geftrengheid , en overdrevene zachtheid, twee gevaarlijke uiterften voor een rechter, die den middenmaat dient te houden , vermijden kan.

Ct) AdConfi. Crim. Carol. Art. 179. § 6. p m.S6s.

(§) Pracl. Crim. P. 1. Q. 18. n. 35. & Part. 3. Q. 14S,.

n. 59. .... e': .- • • O F 5

Sluiten