Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehadt van de gruwlijkheid der daad, welke hij ftondt uittevoeren.

G. Of hij Gev. dan voor het pleegen van den moord , geene oogenblikken gehadt heeft, in welke hij bij zich zeiven heeft overwogen, en nagegaan, het al of niet geoorlofde van de daad, welke hij hadt voorgenomen te doen?

• Z. Neen, dat zulke overdenkingen niet in zijn gedachten voor het pleegen van den moord, zijn opgekomen.

G. Of hij Gev. dan, voordat hij zijne kinderen om het leven bracht, geen een ogenblik heeft gehadt, in het welk hij aarzelde , om zijne kinderen van kant te maaken ?

Z. Neen, om niets anders te hebben gedacht,, dan om dezelve van fchande te bevrijden, en dat dit ook de eenige reden geweest is, om welke hij dezelve vermoord heeft, hebbende hij Gev. zijne kinderen altijd hartelijk lief gehadt.

G. Of hij Gev. ook altijd de moeder van dezelve kinderen, zoo hartelijk heeft lief gehadt?

Z. Dat hij Gev. met de moeder van dezelve kinderen gelukkig geleeft heeft, zijnde hij Gev. te dier tijd bakker in de tuinttraat, doch dat dezelve zijne vrouw naderhand zich zodanig in den drank te buiten ging, dat zij haar huishouding verwaarloosde, en hem Gev., welke eerst in eene tamelijke goede affaire was geweest, arm gemaakt, en genoodzaakt heeft, om buiten de ftad te woonen,ten einde op eene andere manier aan den kost te geraaken, en dat dit de reden geweest is, dat hij Gev. met die vrouw niet zo gelukkig gekef.

Sluiten