Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C3 y

leggen; want wy vergunnen een iegelyk $ volgens een aangeboren recht der vryheid^ zyne denkingsaard te hebben: doch van dat zelfde recht een befcbeide gebruik makende * zal men niet ten kwade duiden , dat wy dó ónze, zelfs .des noods in tegenfpoed en ón* der drukking niet veranderen; zo lange wy) niet van dwalinge overtuigd zyn, en zulks op dugtige gronden,

Wy befchouwen de Vaderlandsliefde alê een heerlyke en verhevene deugd, ja kleven dezelve zo flerk aan als enig onzer weldenkende landgenoten; doch tejfens kunnen alle deugden door een te onmatig of ontydig gebruik in een foort van ondeugd veranderen ; en wy,, die gereed zyn onze. welvaart en ons bloed en leven voor het Vaderland en de goede zaken op te offeren , kunnen nogthans niet ontveinfen in het denkbeeld H zyn, dat by velen voor patritttismusdoorgaat, het geen op den keper befchouwd dien naam op verre na niet verdient , ja mooglyk huichelary is. 'J£r zyn immers overat Laodiceers.

Ons oogmerk is dierhalve wet vóorndmentlyk, oyze lezeren door bedenkingen en A 2 re*

Sluiten