Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9)

en Ingezetenen en tot zvelzyn van een Vaderland, in het welke die Vorst geboren is, en aan welkers behoud de welvaart, 't geluk zo van deszelf?s llluflre Perfoon als Huis zo nauw verknocht is. Den Hemel verlichte die Vorst in zyne handelingen, en doe hcmkezeffen, dat geen weldenkend Vaderlander met perfonele haat tegen hem aangedaan kan zyn ; doch dat, indien misbruiken enige verkoelingen hebben kunnen te weeg brengen, hy zelfs de middelen in handen heeft, om de algemeerie lief de, waar van hy zo zeer bevorens verzekerd was , in dubbele mate met\zegeningen te kunnen herwinnen.

Aan u myne verdere dierbare , geliefde en brave Landgenoten , wenfchen wy uit den grond onzes herte, enen ruimen voorraad van opregte , nogthans bedaarde Vaderlandsliefde , gepaart met enen beflèndigen lust, tot onophoudelyke pogingen, ter wederkryginge van eendragt en eensgezindheid , buiten welke de toef and van °ons aller Vaderland , reeds hachlyker wordende , fleeds van erger tot erger moet vervallen. Dat zy die V Vaderland niet ■A 5 wel-

Sluiten