Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Burger Officier.

Hoor myn Heer. Ik heb de uiterfte agtmg voor de Militairen , hun beroep is te edel en de gevaren waar aan zy bloot ftaan te groot, om niet als verdedigers van het Va. derland enen aanzienlyken rang in de Maatfchappy te bekleden ; dog geenfints hoger dan anderen, die fchoon enkel onder ene andere benaming dat zelfde edel beroep oeffenen. Want wat uwe ftelüng aangaat dat gy Staten Officieren zyt en dezeJver montering draagt, deze zou zelfs tot u nadeel zyn en tot een argument kunnen bygebragt worden, dat de Schutters den rang boven de Militairen dienden te hebben.

Militair.

Hoe zo? Dit begryp ik niet.

Eurgie. Officier.

Wyl zulks een bewys oplevert van 't geen L z° penzeide, te weten dat de Militaire bezoldigde dienaren zyn, die voor zeker loon aangenomen hebben dat beroep waar te nemen, terwyl de Schutters geene bezoldiging trekken, maar zeifs hun geld aan den land! opbrengen, om de Militairen daar uit te be. zoldigen. Gy zult my nu wel willen toeftemmen, dat tusfehen de bezoldigende of de be-

zol«

Sluiten