Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 24 )

Militair,

Buiten twyffel. Of men moest het mensch-7 lyk hart niet kennen!

Burger Officier.

Dan ook , fchoon Militairen geworden , fchoon zich gewennende aan de zo nuttige als noodzaaklyke Militaire discipline en fubordinatie , zullen hen in 't algemeen, hunne oude betrekkingen tot den Burgerftand niet ligt uit het hoofd gaan, en zy zullen daar aan verknogt blyven. Daar nu volgens myne denkbeelden hun getal groter zal zyn als voorheen, zal de harmonie vergroot worden.

Militair.

Schoon ik niet kan zeggen volledig overtuigd te zyn , wil ik egter niet ontkennen, dat uwe redeneringen veel waarfchynlykheden in zich bevatten. My aanbelangende , ik heb, fchoon Militair , ene zuivere agting voor de Burgerftand; deze zyn de genen die het lighaam van den Staat uitmaken , en hunne Regenten zyn uit hunne naam de genen , van wien wy bezoldiging ontfangen, en in welkers diens en eed wy zyn.

Bur.

Sluiten