Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(28 )

dubbel weder te winnen, in zo verre hy die niet mogt deela^tig zyn, door de verfchillende begrippen cn opvattingen , van het verfcbil tüsfcheö Militairen en Gewapende Burgers of Schutteryen.

Militair.

Gy fchynt al zeer fterk voor den weg van vriendichap en Bemiddeling zyn.

Bcrger Officier.

Ja zeker. In myn jeugd heb ik een weinig latyn geleerd, en onder anderen deze les; om. me tiimiüm vertitur in vitium. Hier mede wil ik zeggen, dat beiderzyds de zaken te verre te wiik n duen uitlopen, niet goeds kan uitwerken. Eendragt en vriendelyke fchikkingen evenveel omtrent wat voor zaken , dunkt my de gefchikfte weg te zyn, om aan ons verdeeld Vaderland de nodige rust te bezorgen.

Militair.

La^en wy dan ieder in onze ftanden beroep het onze ^daar toe medewerken.

Burger Officier.

Ach Vriend, van harte ! Vaart wel. Het is ryd dat wy fcheiden. By de naaste gelegenheid zien wy eikanderen wederom.

Sluiten