Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(47)

nimmer zoude gedogen , dat Engeland oné te harde vreedes voor waarden afperfte, veel min, dat het met ons in Oorlog zoude blyven. Eenigen wederom beweerden , dat wy zulks niet zeer verdiend hadden , alzo wy zeer weinig hadden uitgewerkt, en zelfs niet eens de verzogte Schepen naar Brest hadden kunnen gezonden worden : des zeiden'zy, daar Frankryk ons reeds zo veele gewigtige dienften beweezen heeft, zou het een overmaat van edelmoedigheid en goed* heid zyn , indien het zich nog verder voor ons interesfeerde: waar toe het nogthans ge« negen fchynt.

Na dat 'er eenigen tyd over deeze onderwerpen met veel bezadigdheid , en zo 't my toefcheen , zonder heethoofdige vooroordeelen geredenkaveld was , kwam 'er een Meer in , die met eene ftatige houding 'het gezelfchap gegroet hebbende , op dezelfde wyze beantwoord wierd ; terwyl voorts oogenbliklyk alle Converfatie ophield , en zelfs eenige Heeren gingen. Aanvanglyk deed dit in my het denkbeeld opkomen , dat die Perfoon een Man van hoog aanzien of diergelyke zyn moest, in wiens byzyn men uit een foort van eerbied of agtmg niet wilde fpreeken. Dog nu en dan , terwyl hy de Courant zat tc leezen , ziende , dat fommigen eikanderen wenkten, en hem met een foort van gemelykhcid aanzagen , begon iK D 2 ras

Sluiten