Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(49)

waarom ik den CasteJyn een wenk: gaf, die my daar op quafie uitgeleide deed tot aan de voordeur. ik vroeg hem > een en ander, en kreeg ten antwoord ; neem n:et kwalyk myn Heer dat ik zwyge , want ik moet on. der alderlei foort van menfcben myn brood winnen ; alleénig kan ik u wel zeggen , dat ik wel wenschte, dat die Heer nimmer hier in 't Coffyhuis kwam ; want telkens is de converfatie gebroken , en eik gaat heen, 't ge, n niet voordeelig voor my is : ja zeifs zyn 'er van myn Galanten, die in 't geheel meer komen , en een ander gezelfchap opgezogt nebben.

Wederom alhier terug gekomen zynde, heb ik niet kunnen nalaten , myne gedagien nader op 't vorengemelde te vestigen, en o e weegende hoe veel geld tot den Oorlog door de Keoubliek is opgefchoten , zonder dat zy iets van aanbelang heeft kunnen uitrigten , en wel verre van eenige voordeden te benaalen , verfcheide harer Buitenlandfche bezittingen verloren heeft ; voorts , dat, hoe zeer Vrankryk ons genegen fcheen, het echter afzonderlyk vreede gemaakt heeft, terwyl het onzeker is , wat het voor ons doen zal , en of wy niet 't een of ander buiten 'sLands aan Engeland zullen moeten afdaan ; dit alles in aanmerkinge neemende, wil ik niet ontveinzen , fterk in twyffel te ftaan, of 's mans zo even aangehaalde woorden wel zo verwerplyk waren.

■D 3 Niet

Sluiten