Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5i }

ANTWOORD.

T

En "einde aan UX verzoek te voldoen, geloof ik dat niets zakelyker kan zyn , dan de redeneering van den Heer , dien gy in 't Coffyhuis hoorde oreeren , artikel na artikel te beoordeeien ; dienende inmiddels tot narigt , dat ik zulke en foortgelyke gezegdens daaglyks hoor of l$6s , en dat men die wel het meest vind m den mond van zuiken, die in eenen meerderen of minderen graad Engeland toegenegen z>n.

Om nu ter„ zaake te komen , laaten wy eens nagaan de dugtigheid van deze woorden: dat de Republiek zich nooit in eenen Oorlog tegen Engeland had moeten inlaten. Dit ge-' zegde is zekerlyk zeer goed op zich zelve , maar wie heeft den Oorlog begonnen ? Engeland deed ons dien aan op d'onrechtvaardigfte wyze, en niet wy aan Engeland. Heeft de Republiek niet een voorbeeldig geduld geoefend , en hebben onze zo omzigtige Landsvaderen , ondanks den duidelyken letter der Tradiaten , niet verkozen aan een deel onzer Ingezeetenen , aan eenen aanzienlyken tak van Koophandel en Scheepvaart , hunne D 4 be"

Myn Heer!

Sluiten