Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 54 )

Fehbcn zy eindelyk , na dat wy in Oorlog gekomen waren , na dat men mee Vrankryk een temeenichaplyk plan van krygsoperatien afgesproken rad wel alles, zo veel in hun. was aangewend , »m de fpoedige equipafien , en" de werkzaamheid onzer Vloren .de behuipzaame hand te bieden ? Hebben zy . ■ . Maar deze vragen zyn genoeg om tot antwoord te dienen op het zeggen , wy hadden ons in den Oorlog met Engeland niet moeten inlaten. Si vis pacem, para helium , is een oud en bekend lpreekwoord. Veel beefer hadden zy gedaan van den beginne af raad te geven , dat de Republiek zich fterk op Zee moest maken; en dit plaats genomen hebbende , zou naastdunklyk de vreaesbreuk nooit voorgevallen zyn.

Belangende deze foortgelyke uitdrukkingen ; wy hebben het u telkens gezegd dat gf te veel op Vrankryk betrouwde , V welk u ten lesten in de peekei zoude laten zitten, gelyk gy nu gelegenheid hebt om te ondervinden, daai omtrehi dui kt my , kunnen deze aanme krg. .. gemaakt worden Q > w'm zou de Republiek dan eigentlvk hebben moeten betrouwen 2 1 1 ? Wel , wat

blvken van goede t o,uwe u% ■ het toch gegeven , oai zo e in te boezemen ? jfcef, faet niet ... B Traéhten gevioler d . en vervolgers geiuspendeerd ? Heeft het ons, to n wy nog in vreede waren, niet ey-u ja meer als openbaare vyanden behan

deld I

Sluiten