Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6*1;

deelfgen vreede is, merkelyke fchade komt te lyden , zoo moet men evenwel deeze en geene artikel»' in compenfatie rekenen. Wat is 'er niet gewonnen , voor dat wy in oorlog geraakte m t de Scheepvaart ? Wat worde 'er r.u noch niet gewonnen, met het varen onde'" neutrale vlag ? Is al het geld tot de Marine hefteed dan verloren ? Neen zeke-! wanr een gedeelte daar van is tot den aanbouw der Schepen binnen 's Lands gebleven, en va;, de eene hand in de andere eynde >k wederom ongevoelig in de Schatkisten gekomen, -'en ander gedeelte, befteed tot Sol ly Victuaii &c is insgelyks binnen's Lands verteerd : want da Schepen zyn niet dikwyls of lang in Zee geweest. .: xus zoo ik my niet bedrieg is mooglyk van ieder Mihoen tot de Marine opgefcho;en , geen drie ton verloren. En heeft de Republiek nu ook niet eene behooriyke Ma ine ? Öf moet dit niet in confideraiie komen ? Ik voor my ik ben in het denkbeeld , dat het herfte! onzer Marine vry meer waard is zoo voor het tegenwoordige en toekomende. dan 't geen door 't afftaan van Negapatnam zou kunnen verloren worden.

In Compenfatie dient ook berekend te worden, de gelegenheid, die wy gehad hebben, om een Tractaat met America te maken, het geen ons van een Koophandels Tak verzekert , die goede winsten voorfpelt; terwyl

Staat'sm. Februnry. E den

Sluiten