Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «3 )

V R A A G E N ter Gelegenheid van NO O R D-A M ERICA.

23e welgeflaagde poogingen van NoordAmerica , om zich eindelyk tot een vryen onaf hanklyken Staat of Mogentheid zoo door 't Moederland als de andere Mogenthedcn te doen erkennen , heeft aarleidinge gegeven dat de twee navolgende vraagen aan ons gedaan zyn , welken wy hier zullen trachten te beantwoorden

1) Kan het voorbee'd der Americanen

niet eenen zeer nadeligen invloed hebben , op den denkingsaart der Colonisten van ar dereNatiën, en in hen den lust doen opkomen , om zich insgelyksaan 'tgezach hunner Meesteren te onttrekken , en de onaf. hanklykheid te zoeken?

2) De Americanen nu onafhanklyk ge¬

worden zynde en eene Mogentheid op hun zeiven uitmakende , zullen die niet wel eens, naa verloop van tyd in ftaat zyn , om de Colönien der andere Natiën en inzonderheid die f, der Republiek , in hunne macht te

te krygen ? E 2 Wat

Sluiten