Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(66)

dc Spaanfche en Portugeefche Colonisten zyn.'

Ten tweede; hetClimaatdat hen reeds in hun Vaderland log en loom ja niet te moedig deed zyn, heeft nog meerder invloed op hun dierlyk geitel in de verzengde oorden. Aldaar door de brandende zon en bedurven lucht gedrukt zyn zy fchier buiten ftaat tot eenig wevk veel min tot den wapenhar.c e!, het uitftaan der fatiguen van den veldtochten het trotzeeren derjgevaaren. Zullen zy evenwel na de onaf hanklykheid dingen, zouden zy "ich aan dat alles moeten onderwerpen , en züks is niet te verwagten ja onmooglyk te vinden in lieden, gewoon op hun gemak en in weelde te leeven De geest der Spanjaarden en Portugeezen. helt ook zoo zeer niet tot het krygsweezen.' De N Americanen meest Duitfchers óf Engelfchen zynde, waren geboren Soldaten , en dc wapenen op te vatten, moest hen dierh lve weinig moeiten kosten.

Ten derde, d- bevolkingen des het genoegzaam getal wee, bare mannen ontbreekt hun. Het getal der zielen is in die Colonien wel groot, maar drie quart zyn fiaven; een quart is ten hoogfte vrye menfchen. Zy kunnen dus r iet gelyk de N. Americanen gedaan hebben , grote legers op de been brengen. Zoogunfrig als de natuur in N. America is, in 't bevorderen der populatie, zoo wangunftig fchynt d.e in Z America te zyn. De hitte en 't ongezond Climaat fleept 'er het grootfte gedeelte Colonisten vroegtydig in 't graf, en de huwelyken zyn 'er zoo frequent,

niet

Sluiten