Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7°)

zich in onze Colonien bevinden , zouden kunnen opkomen , laat ftaan , dat zy die ter uitvoer zouden willen brengen, Her Vaderlandfcbe bloed, fchoon hier en c'aar verbasterd , is nog te eedel en te zuiver , om zich door zodanige ondernemingt n te willen onteeren, en geen Nederlander is bekwaam, om de wapenen tegen zyn Vaderland op te vatten.

Schuiven wy des veel liever een gordyn voor deze ingebeelde gebeurtenisfe, als gene wederlegging benodigd hebbende. En gefteld , hoe onmooglyk ook, een Landverrader in onze Colonien kon op de onderneming naar onaf hanklykheid bedagt worden , dan zeker zal het geen geboren Nederlander zyn.

Bovendien, wat voordeel zouden onze Colonisten 'er by kunnen vinden ? Zyzyn reeds als 't ware in onsGemeenebest inge'yfd, alle zodanige voorrechten en vryheden genietende, als door redeïyke Schepfelen onder eene zagte en veilige regeering kan begeerd worden. Alle die voorrechten ftonJen zy te verliezen, zonder dezeekerheid te hebben, dat zy het beter zouden hebben, dat zy gelukkiger zouden zyn.

In antwoord op de tweede vraag zullen wy zeer kort zyn, en wy geloven dat het te zeggene voldoende zyn zal. Wanneer een Volk met

ver-

Sluiten