Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 75 )

terug bekomt; en onbevooroordeeld gefproken, kon zy zich zulks wel voorfte'len ? gemerkt zy twee jaren niet dan flap geoorloogd heeft, en het haar fc.hynt ondoenlyk geweest te zyn, die door ei ge wapenen te befchermen, te hernemen , of wel aan den vyand iets anders te ontweldigen , om by gelegenheid van eenen vreede , in ruilinge te kunnen ftrekken ?

Indien men de redelykheid wil plaats geeven, en met geene ftyfhoofdige gevoelen zwanger gaat, kan men zelfs zeggen, dat de vreede op dien voet getroffen wordende, geenlints ongelukkig ja bóven verwagtinge uitvalt; fchoon wy wel verre af zyn, om dien als luistterryk, voordeelig of groote eer aandoende te befchouwen. Een zodanige zou mooglyk hebben kunnen verkregen worden, was de Republiek fpoediger in portuur geweest, en hadden haare Wapenen aftiver kunnen zyn. Doch dit niet zynde, dat ieder weldenkende zich te vreede houde met de vreedes fchikkingen , zodanig die plaats nemen of zu'len neemen ! Wy hebben immers in ons vorige Numero, zoo wy vertrouwen, vry duidelyk aangetoond, dat ook alles wat verlies genoemd wordt, juist geen verlies is;datwy eene Marine verkregen hebben, en dat, zoo de koophandel aan d'eene zyde zwaare flaagen heeft moeten uieftaan, zy ook aan de andere zyde veel voordeel gedaan heeft*

F 2 Doch/

Sluiten