Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8* )

het geklap en de brabbeltaal dier lieden zelfs buiten s'Lands fchynt ingang gevonden te hebben,* blykens de bewuste Memorie zyner Pruisfifche Majefteit.

Wel verre van eene verandering in de fundamenteele en eerfte Conftitutie onzer Regeerings form te begeeren , is 'er geen braaf Vaderlander die dezelve niet aankleeft, en 't is juist tot handhavinge de'zelve dat men pogingen aanwendt om een ieders rechten te ontwikkelen en voortaan alle conflicten uit den weg te ruimen.

Ons Gemeenebest heeft van den beginne dat het opgericht wierd een Stadhouder of Siadhouderen gehad. De Stadhouderlyke Regeering is dusaeszelfsprimitiveConftitutie, en fchoon daarin by tusfenpofingen veranderingen zyn voorgevallen, is het zelve inden jare 1748 wederom tot die conftitutie gekeerd. Wy en alle welderkenden houden ons overtuigd, dat men daar by blyven moet, als zynde die Regeerings form ontwyffelbaar de gefchikste voor het Vaderland. Hoe dwaas is het dan te willen beweeren, dat men het Stadhouderfchap zoekt te vernietigen.

Maar is het daarom evenwel niet geoorloofd, dat men de rechten, welken niet aan 't eminent hoofd der Republiek in zyne onderfcheide hoedanigheden zyn afgeltaan *, welken de

Natie

Sluiten