Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 89 >

niet om bifinénlandfcben rust te erlangen. Bedaardheid ter beider zyde , gepaard met reCdelyke infchiklykheid, voorts, dat zyne Hoögheid ter eener zyde afzie van de uitoeffenirtg van alle hem niet alle bezworen rechten en dezelve aan den toebehorende overlate; én téit andere zyde, dat men niet meer neeme dart wettig toekomt en den Heere Stadhouder handhave in 'tgeene hem wettig toekomt; dit zeggen wy, is onzes bedunkens het gepaste eri kortste middel om die oneenigheden, orri die discordantien en fcheuringen te doen eindigen, welken de binnenfte ingewanden van het Vaderland meer en meer van een ryten* ja als een invretende kanker verteeren. Gy die mefi ons den naam van Patriotten zoekt waardig te zyn, die daar toe uwe pogingen aanwendt, en fpant alle uwe vermogens in, om de domme en woeste menigte , vreedzaame en rustige gevoelens in te boezemen!

Staatsm. Maaüvt. Q $?AE-

Sluiten