Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 94 )

woordige bcwoonders van N .America, qp verre na alien geene Du tfch.rs mee- zyn» want, dat zy, die oorfpronklj, k in Dur.schland geboren, van daar na America gingen, merendeels overleden zyn. Dit is ook ge* deekelyk waar ; doch dan evenwel kan men niet ontkennan, dat de tegenwoordige inwöorfr ders , die de eerfte generatie uitmaken. tnOCst kinderen van gebooren Duitlchers zyn Deo ze nu zyn opgevoed in de denkbeelden hunner ouderen; want of fchoon de geflachten, naar maate zy dalen , meer en rneer degenereeren , is die foort van verbastering nog' thans het minst kcnlyk in 't eerfte geflacht. Zy verfcbillen dus weinig van hunne ouderen , en het weinige dat zy van hun oorfpronklyk nationaal caraéter mogen verloren hebben, is wederom vernieuwd d or de Engelfche Armee, welke meest al uit Duitfche Huurlingen beftond ; waar van de meeften 't zy eerst als krygsgevangenen en vervolgens vrywillig, of van den aanvang vrywillige overlopers, zich onder hen nedergezet hebben Dit immers was een kragtdadig midde , om het Nationaal caracter te verlevendigen ; te meer , daar het Congres in veele juist niet altyd voldaan heeft aan d'Americanen , en hen tot deeze en geene zaken niet dan door fcherpe en dwangmiddelen gebragt heeft: waar by noch komt, d' aanwezigheid der Franlche Troupen , die hun in eenen meerderen of minderen graad de denkbeelden

eene

Sluiten