Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 97 )

gemeen gevestigd door den oorlog, na eenigen tyd vreede genoten te heoben , zich naar 't byzonder en het eigenbelang zal wenden.

Dit komt ons te waarfchynlyker voor , om dat men zich in tyden van Staatsomwentelingen, gelyk die by de Amerikanen plaats gehad hebben, wel eens bedient van 't eerst gereede aanneemlyk en redelyk ontwerp, dat voorgefteld wordt, om alles eene hoofdzakelyke provifioneele bcftaanbaarheid by te zetten ; en zutes zonder juist zo nauwkeurig te letten, of alles in alle zyre deelen wel overlegd is, en in alle gevallen op den duur kan ftrook houden. Naderhand doen zich dan zwarigheden en gebreken op , waar aan men niet gedagt had, en de reforme derzeive is geen geringe of gemaklyke zaak.

Ten vierde is het dan voorts noodzaaklyk, tot beftendigheid der aangenome Regeeringsform , dat zy die de aanvoerders der Amerikanen waren, die de hoofden der onderneming zynde ook de hervormers van alles en de inftellers der nieuwe conftitutie zyn, zich nu, daar alles zyn beflag gen men heeft, geen al te grooten invloed of te groot gezag pogen aan te matigen. Dit zou gelegenheid kunnen geven , en wy vrezen dat het ook geven zal in 't vervolg, tot faétien en alles wat daar uit kan ontftaan, ten beG 5 derf

Sluiten