Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *°4^

Provintien uit noodzaaklykheid eenen fr.reng getrokken, als een en 't zelfde doeleinde zoekende; doch nu de zwarigheden ophoudende, zal ieder derzelve allengskens op zyn eigenbelang gaan denken , en de meeste voordeden des koophandels tot zich willen trekken. De eene Provintie zal de andere wangunftig worden en afbreuk pogen te doen, en daar uit zal een reeks van gefchillen ontdaan; te meer, daar de Amerikanen, beftaande uit verfcheiderley foort van Natiën en Gezindheden , de denkbeelden en belangens 'er meer verfchillende moeten zyn , dan indien zy allen van eenen ooi fpronklyken landaard waren , en maar eenen godsdienst hadden.

Het komt orts dan voor* dat het Amerikaansch Gemeenebest, zal het ftand huilden , vol/trekt een opperhoofd nodig heeft, aan wien , 't zy men hem Stadhouder , Protector of diergelyke noeme , een zeker gedeelte van uitvoerende en befiisfende macht moet toevertrouwd worden , in zo verre zulks beftaanbaar is , zonder den aart der Republiekainfche Regeeringsform te fchenden of derzelven vryheid in gevaar te ftellen.

Zie daar zo wy vermeinen de noodzaaklykfte hoofdvereischtens, tot beftendigheid van een nieuwen Staat onontbeorlyk , korte-

Sluiten