Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen wordt , eerst zyne dwaling kennen, als bet reeds te laat is.

Dus ging het met Ccefar! Dees om zynen flreng fierk te maken , was flim genoeg met Pompejus en Crasfus zich te vereeni-? gen tot h<-t beruchte triumviraat. Hy had, wel is waar , by die gelegenheid veel hoon en beledigingen van 't gemeen te verdragen , moetende zelfs tot zyn grootst verdiiet en hartzeer , een al.-emeenen ftroom der agtinge en gunst des Volks, op zyne bitterde tegenpartyen zien overgaan; doch ten lesten kreeg hy evenwel zynen zin. Hy zette intusfehen zyn ftuk bedaard voort , en 't was geen tyd meer om zulks te verhinderen pf tegen te gaan , toen Rome de oogen opende en tot nadenken kwam.

't Is mooglyk en gebeurt daarom wel eens , dat het Volk zich aan de Leiding van een man overgeeft , die het waarlyk wel voorheeft en volftrekt hoegenaamd geen eigen belang bedoelt ; doch zulke gevallen zyn zeldzaam , en waarlyk men kan zeggen , dat de proef 'er van te neemen vry gevaarlyk is. Allen zyn geen Capellens, Gyzelaars, of van B'erkels. Alle menfehen , en inzonderheid heersehzugtige menfehen , die wel de gereedfre zyn, om dit ftuk aap te vatten en door te zetten , H 5 waar-

Sluiten