Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evangelie te houden , wat tot iemands lafter en nadeel verfpreid wordt ; en daarom fommigen , die het nogthans moog* lyk zeer weinig of in 't geheel niet verdiend hebben , een kwaad hart toe te dragen, of anderen die het nauwlyks waardig zyn , den diepften en blindden eerbied en liefde te tonen.

Men gelove het vry , zeer weinig ftaat is ook te maken , in cas van burgerlyke verdeeldheden , op het geen de eene party van de andere, tot lof of laster van derzelver vrienden of vyanden uitftrooir. Meeftal zyn het enkel vleieryen of ichimpfchriften, Gelyk ieder mensch in 't byzonder , zyne goede of kwade hoedanigheden heeft , zoo ook moet men befeffen , dat alle genootfehappen van menfehen , dat zelfde gebrek en diergelyke onvolmaaktheid onderworpen zyn.

Ons Gemeenebest veilig door de nayver der Mogentheden kan tamelyk gelukkig zyn op den duur. Buitenlandfche beroertens of de woelzieke geest van eenen nabuur kunnen het wel in zyn rust voor een tyd ftoren en op kosten jagen , maar nooit in gevaar van ondergan brengen. Doch het grootfte gevaar ftaat het Vaderland altyd te duchten , uit de dwaasheid

Sluiten