Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( )

de verderflyke grondregelen eener blinde onderwerping aan Dwingelanden en ladende gehoorzaamheid weder voor den dag; ja men ontzach zicb nier , die opentlyk van den predikftoel af te kondigen , onder den naam van Chriftelyke leer: grondregelen , die de voorrechten van een vry man met de llaverny der Turken gelyk ftellen.

Geen party is 'er , die zich niet vroeg of laat , aan de eene of andere dwaasheid fchuldig maakt , en niet haare zwakke plaatfen heeft ; waarom ze dan ook haare vyanden gelegenheid geeft, om haar met voordeel aan te tasten. Maar zelden zal men uit het berigt van de eene party , den waren aart en handelwyze van de andere grondig leeren. Zy fchilderen eikanderen in hun drift, die alle verdeeldheden bezielt , doorgaansch op het hatelykfte af, ziende de een de andere voor monsters en de lelykfte wanfchepfels aan.

Hoe * weinig zy in der daad in ftaat zyn , om eikanderen onderling met bezadigdheid recht te doen , blykt alleen genoeg daar uit , dat ieder die van zyn aanhang pryst en liefkoost , niet om hunne deugdzame beginfelen en gereg. .figheid van levens gedrag, maar alleen om

den

Sluiten