Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13O

gy reeds moeilykbeden en onaangenaamheden hebt moeten ondergaan, welke zy, die zich beroemden de vrienden van Justinianus te zyn, hem hadden moeten beiparen; die zy hadden moeten en kunnen voorkomen. Hier door zouden zy getoond hebben die geene te zyn , die uwe eer lief hadden ; en dit was hun niet moeiiyk geweest ; zy hadden immers niet anders te doen, dan u te raden en aan te fporen, om uwe Staatkundige denkbeelden te onderwerpen aan die van het meerder getal uwer Medeburgeren van den_Staat, en daar na uwe handelingen in te rigten. Dan zou het algemeen vertrouwen de algemeene liefde geëvenaard hebben. Dan, indien gy al hier of daar, volgens den aart der menfehelyke natuur, die geene volmaaktheid kent, iets zoo goed niet befloten of uitgevoerd had, als het zou hebben kunnen gefchieden, dan zeg ik, zou de aandagt daar op niet zyn gevestigd geworden, en in alle gevallen zoude toegevendheid plaats genomen hebben, in , fteede van te onvre. denheid.

Uw volk , uwe Medeburgeren, bewust van de deugdzaamheid uwes zedelyk karacters, kan niet bezeffen , waar om gy ook niet uw ftaatkundig gedrag geheel en al naar deszeifs verlangen regelt ! Het fchryft zulks niet toe aan u, maar aan lieden, die u andere denkbeelden zoekea in te prenten en

daar

Sluiten