Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C r33 )

daar in ve&ligt geflaagd zyn , om dat gy uw evennaasten naar uw zelfs afmetende hen voor even deugdzaam houdt, als gy u zei ven kent. kusfchen, het zy deze uwe goede of kwade raadslieden zyn , de volks te onvredendheid tegen hen komt op u neder. Daar van daan alle die onaangename gebeurtenisfen , die uw deel zyn geworden, en welke de één naauwlyks voorby zynde, daadlyk door de andere is opgevolgd geworden En indien men u aan rade om ééneweerftand te bieden, hoe geweldigen fchok zcudt gy niet moeten uitftaan ! Zouden daar uit niet wederom zaken moeten voortvloeien, waar van uwe edele en braave ziel een afgryzcn heeft ? De hemel behoede u daar voor ! Hy verdove uwe oren voor zulke aanporringen; want de tong der vleiers is argelistig ! En wat Vorst heeft die niet?

Ach'Jasiinianus! geloof my belangelozen ! Het hangt van u af voortaan van dat geene bevryd te blyven , het welk u moeiiyk heden, het welk u kwellingen kan veroorzaken, en reeds hartzeren geneeg heeft aangebragt. Het Vaderlad is lang genoeg verceeld geweest. Reeds heeft ;de geest van aanhang, van faftie en party te groten in' vloed gehad ! De Binnenlandfche onrust heeft lang genoeg geroerd, om niet een einde te nemen, daar de buitenlandfche rust wel draa ftaat herlteld te worden ! De zaaK 5 den

Sluiten