Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 147 )

hebbende , alhier ter Stede , alwaar gy met uw vrouw en kinderen woonagtig zyt, alwaar gy uwe eigendommen Jhebt , na her-. haalde vriendelyke aanzoeken om betalinge , genoodzaakt ben , fcherper middelen te gebruiken , dan befchouwe ik de zaak als een civiel Contract, den civielen rechter onderworpen , en waar in uwe Militaire waardigheid in gene aanmerkinge kan komen. Intusfchen ben ik verplicht, my uit myne Stad te begeven , en my te vervoegen by den krygsraad van uw guarnifoensplaats, aldaar eisch te doen en vonnis af te wagten , om dat gy beweert als Militair geen anderen rechter te kennen, Dit is onredelyk , want

ons different is niet over een Militair ■

maar over een civiel delict.

Officier.

Op die manier redenerende, zoudt gy wel zo vele gevallen voor de Militaire Jurisdictie tot de burgerlyke kunnen overbrengen, dat voor de eerfte luttel weinig meer overbleef.

Burger Heer.

Dat zou ik ook , evenwel met zekere redelyke bepaling. Ik zou alle zaken eigentlyk tot dtn dienst behorende, alle delicten onder de clasfis der zuivere delicla miütarl.i L 4 be-

Sluiten