Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat gebeurtenisfe kan daar aanleidinge toe geven ?

Stel eens, gelyk wy 'er op zyn tyd de mooglykheid 'er van aangetoond hebben , dat de N. Americanen naar verloop van enigen tyd , onder den anderen oneensgezind wierden , ja zelfs de wapenen tegen den anderen opnamen ; zouden zy dan nog wel d' Engelfchen tot hun hulp roepen , om 'er wederom hun vorig gezach aan te nemen ? Zouden d'overige Mogendheden van Eurora niet het grootlle belang hebben , ora die verzoening en vereniging voor te komen ? Zouden d'Americanen aan d'onafhanglykhcid gewoon , wel gemaklyk onder dat nieuwe juk bukken ? Zou zulks niet gelegenheid geven tot moeilykheden en kosten , groot genoeg , om Engeland 'er voor altyd 'er van te doen afzien ? Zal dat Ryk, uitgeput en afgemat door den tegenwoordigen Oorlog , zuchtende onder een fchüld van byna tweehonderd en vyftig mihoen en, wel in lange op eenen Oorlog fcedagt kunnen Zyn ? Is deze langdurige Vrede niet dat gene, waar op het voornnmentlyk moet denken , om zich te kunnen herficilcn , en langs dien weg de zuinigheid te betrachten'? Ja zeeker ! Wat reden kan men dan hebben , om zo fterk de kortftondigheid van den Vreede te willen ftaande houden. /

Het is waar, Groot - Brittannie heeft in

de

Sluiten