Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i<56 )

de nabuurïchap der dertien verenigde Staaten , voor zich twe eror.e Provmtiën behouden - namentlyk Cannada en Nieuw Schotland; welke aan 't zelve gelegenheid kunnen geven , om 't Americaansch Gemenebest wederom je conquesreren , althans tc ontrusten. Zy , die dieper indenken , vermeinen zelfs , in de voorlopige vreedes. voorwaarden, eenen ryken bron van gefchülen, en daaruit te verwagten Oorlog gevonden te hebben. Doch men kan daar op antwoorden , dat d' aanval denklyk het minst van den kant van Engeland zal komen. Het moet immers door d'ondervinding geleerd hebben , dat het grondgebied der N. Americaanfche Staaten door geweld oninnecmlyk is , en dat hetzelve vyftigmaal machtiger en uitgebreider zynde, dan de twee evengenoemde Provintien , dezelve zeer fpoedig door d' Americanen tot een Wingewest zouden kunnen gemaakt word.n. De Engelfchen hebben dus een groot belang, om de Vereenigde Staten in rust te laten.

Indien men evenwel vraagde , of deze laarften wel niet eenmaal lust zouden kunren krygen , om Cannada en Nieuw - Schotland onder hun macht te brengen ; dan zoude men zo ftellig daar op niet neen kunnen antwoorden, Wy zullen echter by de eerfie bekwame gelegenheid , zo niet zekerheden , ten minften enige waarfchynelyke gisfingen, deswege ten borde brengen.

Aan

Sluiten