Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< I7i )

zyn , van een man die zo vaak mishandeld wierd, zelfs voor eene onbillykheid is gehouden geworden. Ten tweede , dat door iemand van eene commfsfie te priveeren, en hem in 't lucrative te benadeelen , men denzelven heeft willen tonen op eene quafi gevoelige wyze , wat het is , niet altyd ja en amen te zeggen , op 't -geen men zelfs dryft of wil hebben , dat andere dryven , teffens, dat men gedagt heeft, dat die Regent voor geldbelang vatbaar zou zyn, en mooglyk in 't vervolg eene andere party zoude kiezen , fchoon het middel aan de verwagting niet beantwoord heeft; zynde 's mans denkingswyze en handelingen beftendig dezelfde geb'eeven. Ten derde, dat 'er overal, zelfs in de byzondere byeenkomften lieden fchynen te zyn , zich verledigende, om aan te horen en over te brengen ; een rol juist [niet zeer illuster voor hen, die dezelven fpeelen. En eindelyk,dat hier uit zou kunnen befloten worden , dat men in een vry Gemeenebest niet altyd zo vry kan fpreken , zelfs over publieke zaken , als met den aart dier vryheid overeenkomt.

Niet verre van daar zou zeker Amptenaar wonen , zo 't febynt, zich gaarne als eene halve Godheid willende doen eexen en , N 2 ge-

Sluiten