Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 174 )

tytel voerende', waarlyk een lober een on. waardig gebruik maakt, van 't gezag dat by Amptswegen in handen is hebbende.

Toen de bewufte zaak der ambulatoire Ampten een obje& der deliberatien van de Vriefche Steden uitmaakte, was het in de

£t3(Jt s zodanig gefteld, dat de

ftemmen beiderzyds gelyk waren, en de deeifie der zaak , op den gewichtigen dag, dat het pcmét ter beflisfmge zoude komen, alken af hing van net votum vaneen Regent, die tot dus ver e wegens ziekte in de Vergadering niet verfchenen zynde, de meerderheid kon doen overhellen aan de zyde, by welke by zich ftond te voegen. Dees man van defrigen burgerfland zynde, had echter nooit kunnen goedvinden , zich over zyne denkingswyze op dat ftuk uit te laaten; doch men voorzag evenwel, dat hy in de vergadering zoude komen, 'i wee Heeren zochten dierhalve, zo verhaald wordt, zich by voorraad van s'mans ftem te verzeKeren , en zy zouden zich te dien einde verfcheide reizen by hem vervoegd hebben, voor wien zy kort te voren naauwlyks enige uiteriyke beleefdheden overhadden doch dien zy thans op het vriendelykfte en beleefdite aanfpraken, hem door alkr, aandrang trachtende te overreeden, dat hy zyne item zoude voegen by hen, die tegen

Sluiten