Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 175 )

gen 't nieuwe voorftel moesten opineeren; 'ten einde deze meerderheid de zaak te niete zoude doen lopen. Aile hunne pogingen waren vrugteloos, zelfs gelyk verhaald wordt, het aanbod in geld aan zyne huisvrouwe gedaan, indien zy haren man kon overhalen. Iïy bleef fteeds doof, begeerende zyn vrye ftem te behouden.

Ten beftemde dage, fchoon noch ziek zynde, liet hy zich naar de vergaderzaal brengen, en het voor-en tegengevoelen zyner mederegeerderen bedaardelyk aangehoord en overwogen hebbende, voteerde hy voor de nieuwe fchikking; waar door hy de meerderheid befliste en "opentlyk betoonde, dat hy een even zo Vaderlands Regent was, als een man ongëfchikt, om zich door küipingen of andere lage middelen tot iets te laten overhalen, 't welk met zyne denkings aart niet overeen kwam.

De verwarringen der twee Heeren, zo het verhaal echt is , moet ongetwyffeid weinigminder geweest zyn, dan die van zeker Engelfch Edelman, Dees verlangende, wegens het Graaffchap, waar in hy woonde , tot Parlementslid in 't Lagerhuis benoemd te worden, en bewust dat de ftemmen tusfchen hem en zyn medeburger egaal zynde, de beflisfmg alleen zou afhangen van de ftem eens Srtoemaker , die ncch geen party gekozes N 4 had»

Sluiten