Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C isi )

van wy zo even fpraken , dat de Krygsraden of Hogen krygsraad niet naar verèifch kundig genoeg zyn, om over civiele zaken te oordeelen , althans over allen, en vooral over intricate queftien. 'Er zyn weinige Rechtsgeleerden, die na veele jaren ftudie en practyk zich durven beroemen, eene algemeene kennisfe te hebben , van dé rechten , coftumen, ufantien en privilegiën aller onzer Provintien , Diftriólen en Steden, die zo oneindig varieeren. Is het te veronderftellen , dat Officieren , fchoon zo braaf en eerlyk als den degen welken zy dragen , fchoon naar hun beste weeten en gezondts verftand te werk gaande, het zo verre konnen gebragt hebben , daar zy van der jeugd af , zich op een ander beroep hebben moeten toeleggen, en in 't waarnemen van 't zelve zodanig geoccupeerd zyn , dat hun weinig tyds overfchiet om andere ftudien by der hand te neemen, dan welke daar betrekkinge toe hebben ? Hoe weinige Militairen zyn 'er , die de Latynfche taal , zo onontbeerlyk in de rechtsgeleerdheid , machtig zyn ! Hoe weinige hebben ooit een oppervlakkig denkbeeld verkregen van Inftituten of Pande&en, van onze gefielde wetten, &c.

Even gelyk het een axioma is , Artifici tredendum in fua arte, zo ook arma magis quam iura fcirs creduntur milites. Een goed

Offi-

Sluiten