Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 183 )

Dient de eerlykheid en 't gebruik van gezond verftand, in zaken van zo veel aanbelang , niet met nodige kennis, met theorie en practyk gepaard te gaan ?

Eenderde inconvenient is, dat de manier van Procederen zo regulier niet fchynt te zyn by de Militaire Krygsradeh, dan wel zoude kunnen gewenfcht worden, en by den civielen Rechter in gebruik is; 't welk de procesorde arbitrair doet voorkomen, daar evenwel de dager of gedaagde geen grotere veiligheid kan vinden voor zyn goed recht , dan wanneer hy 't zelve in gefchikte orde en volgens zekere vaste manier van procederen kan handhaven , en den rechter kenne]yk doen worden- De procesorde is voor de Krygsraden veelal zonder vafte termynen , binnen welke probatie, en zo het nodig is , reprobatie kan gefchieden. De getuigen v/orden 'er niet zelden verhoord voor Commisfarkfen , die wel eerlyke en brave lieden zyn doch fomwyle dc taal van ons Land niet genoegfaam verftaan , daar zy 'er meer pro forma zitten dan om zelfs te horen en waar te nemen Alles komt op den Auditeur Militair aan, en fchoon een eeriykst man , is de vraag of hy altyd de nodige kunde heeft ? In verfcheide gevallen verenigt hy veeltyds in zyn perfoon , de qualiteiten van accufateur , defenfeur en Secretaris. Is dit wel zeer compatibel met den

an«

f

Sluiten