Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i88 )

ónafhanklyk zoude zyn.' Immers, veele voorbeelden zyn 'eraan d'anderen kant, dat die zelfde Hoge Krygsraad aan den Raad van Staten geappelleerd heeft, even zo wel als particuliere regiment- of guarnifoen-Krygsraden deden ,• en zulks , niet tegenftaande de Stadhouders in der tyd, als Kapiteins Generaals nu en dan poogden zulks voor te komen.

Het is bekend, dat daar over een hoog gelchil ontftond, zynde in den jare 1624, dat by hun H. Mogende voorgeflagen wierd , om de vonnisfen by afwezendheid van den Raad geweezen in 't leger, voor onappellabel aan dien Raad te verklaren , tam in civh libus quam in militariis deliclis, en dat de civiele zaken in 't leger aangevangen doch naderhand en buiten 't zelve uitgewezen appel fubjecl; zouden zyn : doch teffens vind men ook ,1 dat de Raad van Staten 'er volftrekt geen genoegen in nam , met de zaak voortgaande en 't vonnis van den Krygsraad te niet doende.

Men vind ook dat Frederik Hendrik twee jaren daar na verzogt, dat zeker mandement in cas d'appel, van een vonnis door den Hogen Krygsraad gewezen , ingetrokken mogt worden, doch zyne Hoogheid gaf niet voor reden, dat de Raad van Staten daar toe onbevoegd zoude zyn, maar wel dat de eis-

fcher

Sluiten