Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 193 )

Zie daar enige elucidatien nopens den Hogen Krygsraad , voldoende , om fummierlyk te bewyzen , dat dezelve thans door het beweren eener univerzeele Jurisdictie, de palen harer oorfpronkelyke macht en 't oogmerk harer inftitutie te buiten gegaan is ; des, dat zonder daarom die te vernietigen , het echter niet ongeraden zoude zyn , aan dezelve palen te ftellen , overeenkomftig redelykheid en billykheid.

Merkwaardig is het, dat in Ovcrysfel eene declaratie bekend is , door Ridderlchap en Steden gedaan in vroegere dagen , behelzende , dat zy nooit zouden gedogen , dat eenige 't zy hooge en laage Krygsraden , of iemand anders, wie 't ook zoude mogen zyn, zich in die Proyintie aanmatige of arrogeere enige jurisdictie in civiele zaken, behorende tot de ordinaire Juftitie , flrydende met de Rechten en Privilegiën, aan de Staten dier Proyintie of enige Leden derzelye onwederfprekclyk competerende.

Dan , 't zal tyd zyn dat wy van deze floffe affcheiden , in 't behandelen van 't laafte gedeelte derwelke , wy niet weinig licht gevonden hebben , zo in de keurige verhandeling van den Heere J. Rendorp , als in de Commentarien van den kundigen P. Paulus op d'Ucie van Utrecht : waarom O 5 wy

Sluiten