Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(i96 )

dagt der Zutphenfche Landlieden op hun eigen belang gevestigd te hebben , en hunne neigingen daar heen en te wenden, om msgelyks van dien last ontflagen te worden. Reeds heeft zulks bewegingen veroorzaakt, en indien het waar is , gelyk publiek beweerd is, dat 'er Drosten of Scholten zouden geweest zyn, die om zulks te prevenieren , van d' onkunde en ligtgelovighcid der Boeren een misbruik hebben pogen te maaken , hen een papier doende tekenen, waar by zy zich verbonden de drostendienften te zulllen doen , en wat dies meer is ; zoo levert zulks geene geringe prefumtie op , dat de Drosten jure niet bevoegd zyn, dezelve te vorderen , en dat die dienftcn ten huidigen dage in 't Graaffchap eenig eene ufurpatie zyn. Immers , wanneer men buiten eenig contest volledig recht tot een zaak heelt , of in cas van tegen fpraak dat recht op onwrikbare gronden en echte ftukken kan bewyzen , dan is het niet nodig , dat men zodanige middelen by der hand neeme, als waar van gezegd worden dat eenigen zich zouden bediend hebben ; middelen , veel eer prefumtien tegen hen opleverende, dan in ftaat om 't overtuigen, dat zy gegronde rechten hebben.

Niet vremd zyn wy van het denkbeeld , dat deze zaak verdere gevolgen zal kunnen nebben, vooral; indien de boeren eens

gron-

Sluiten