Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 201 )

ten leert kennen ? Die zelfde verlichtingdoet hem teffens weeten , waar hy foe gehouden is , de verplichtingen welke op hem leggen, en de gehoorzaamheid die hy aan d'Overheid fchuldig is ; ja door hem de misbruiken te leeren kennen welke tegen hem geceffend worden , tegen ■ de intentie des Souverains , heeft hy teifèns gelegenheid de Overhead die onder 't oog te brengen , en dc zeiven het aangename te verfch.ffen , van hem gelukkiger te kunnen maken. Omdat hy lomp is , blyfc hy daarom evenwel niet een menfch ? en is zyne lompheid niet te duiJen , aan de fobere zorge welke ten platte lande voor de opvoeding der jeugd gedragen wordt ? Waarom zou men hem dan niet verlichten , en hem daar door gelegenheid geven , niet langer 't HiehtofFer dier domheid te zyn. Hy is een Burger van den Siaat , en 't moet hem altoos geoorloofd zyn , zyne bezwaren en eerbiedige vertogen aan d'Ovcrheden voor te dragen , van wien hy alle heil en troost te wagten heeft. Dit is geen ongeoorloofde zaak, maar wel, indien hy met ge.veid of oneerbiedig te werk ging. Dan is hy in allen deele laak-en ftrafbaar.

De Overysfelfche Landsdag onlangs te Deventer gehouden , fchynt niet zodanig vol-* Staatsm. Ap&il. P daan

Sluiten